top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Mye skråsikkerhet og stor forvirring

Kommentar 15.10.21: Inndelingsloven er helt klar på at tidligere kommuner kan få tilbake sin status og sine grenser der hvor kommunestyrets flertall avviser dette. Det holder at en part vil ut.foto: Vidar Ertzeid

Av Vidar Ertzeid, publisert 15.10.2021


Hvis bystyret i Kristiansand, slik Skisland hevder, går i mot en oppløsning av Søgne/Songdalen, er da løpet kjørt? Joda, det har blitt heftig proklamert av dem ( bystyret i Kristiansand) som åpenbart ønsker å sementere og godta både saksbehandlingsfeil og tvang underveis i  prosessen. Slik er det selvfølgelig ikke. Det vil i tilfelle være i strid med ethvert rettferdighetsprinsipp. Overført til den internasjonale scene ville en slik praksis ha ført til at United Kingdom ikke hadde kommet seg ut av EU, og at Afrika fortsatt hadde vært fullt av kolonier.


Det er nok at én part vil ut

En annen analogi: Om en liten vever kvinne (Sol som symbol på Søgne) ønsker seg ut av et tvangsekteskap, der i tillegg personalopplysningene til presten inneholder store feil og mangler, hjelper det ikke om mannen er aldri så stor og kraftig. Heller ikke her er det kjøttvekta som avgjør. Det er nok at én part vil ut!


På dette punktet er Inndelingsloven da også tindrende klar på at Kommunaldepartementet selv kan ta initiativ til en slik utredning, slik som nå etter regjeringsskiftet, der plattformen faktisk åpner for at tidligere kommuner kan få tilbake sin status og sine grenser. Dette fungerer således som appellinstans der initiativ og aksjoner fra grasrota i en eller flere av de tidligere kommunene viser ønske om deling, men bystyrets flertall avviser dette.


Inndelingsloven sier nemlig tydelig: «Fast track» eller appellmulighet når storkommunens fleirtal (her: Kristiansand bystyre) motsier seg deling. §8 i inndelingslova slår fast at:


«Kommunaldepartementet kan på eige initiativ utgreie spørsmål om grenseendring». Dette kan tolkast som ein fullmakt til departementet om sjølv å utgreie deling, for eksempel etter eit regjeringsskifte der regjeringsplattforma inneheld formuleringar om å opne for at kommunar som er slått saman på tvers av lokale vedtak, skal kunne få tilbakeført status som eigen kommune. At Kommunalpartementet sjølv set i gang utgreiing med sikte på tilbakeføring av status som eigen kommune kan beteiknast som ein «fast track.


Opninga for Kommunalepartementet sitt eige initiativ til utgreiing av deling kan også sjåast som ein appellinstans i saker der det blant folk i ein tvangssamanslått kommune er ei allmenn stemning for deling, men der bystyret (her: Kristiansand bystyre) sitt fleirtal avviser å søkje om utgreiing med sikte på deling».


Om nettopp dette sa Vedum på pressekonferansen etter regjeringsforhandlingene direkte sitert fra Hurdalsplattformen: "Vi skal oppløse de kommunene som selv tar initiativ til det. Og så skal vi ha en regjering som lytter og så får vi se hvilke innspill vi får fra ulike deler av landet. Men dette er en politisk plattform som viser en helt annen kurs når det gjelder tvangsbruk og at man er villig til å oppløse kommuner, noe som er helt nytt.» 


Kan det i grunnen sies tydeligere?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page