top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Knefallet for markedsliberalismen


Kommentar 20.01.2022: Arbeiderpartiet har forlatt sine sosialdemokratiske røtter og begått et knefall for markedsliberalismen med innføring av New Public Management i offentlig sektor hevder Jacob Børresen i denne artikkelen.


Illustrasjon T. Vestaas
Illustrasjon T. Vestaas

Av Jacob Børresen, publisert 20.01.2022


Inspirert av flere oppslag og artikler i Klassekampen, tenker jeg på hvordan markedstenkningen trengte inn i mitt kjære Arbeiderparti på 1990-tallet under overskriften «New Public Management» (NPM) etter mønster av Tony Blairs New Labour. Det omdannet Ap fra et rent sosialdemokratisk parti til et langt på vei markedsliberalistisk parti. Denne ideologiske dreiningen innen arbeiderbevegelsen, som Maggie Thatcher i sin tid betegnet som det viktigste varige resultatet av sin regjeringstid, har ført til at sosialdemokratiet ligger med brukket rygg over store deler av Europa.


Med markedsstyring av strømforsyningen og fokus på kortsiktig gevinstrealisering, har vi gitt avkall på norsk industris kanskje viktigste konkurransefortrinn, ren, stabil og billig energi.

I Norge har NPM kommet til å gjennomsyre store deler av offentlig forvaltning - sykehusene, eldreomsorgen, barnehagene, Forsvaret, mm. Etablering av kvasimarkeder innen offentlig forvaltning, med internfakturering i kostnadseffektivitetens navn, har bidratt til at vi styrer og rapporterer på det som kan kvantifiseres og måles. Det er faktorer slik som tid og penger, på fagområder hvor sluttproduktet, slik som omsorg eller forsvarsevne, ikke er kvantifiserbart. Det har blant annet bidratt til å redusere kvaliteten i omsorgstjenestene, og har ført til en nedgang i antall sykesenger i forhold til befolkningsstørrelsen til det laveste i Europa, samtidig som kostnadene pr. capita er blant de aller høyeste. Dette prinsippet har også bidratt til å svekke Forsvarets kapasitet til å omsette forsvarsmateriellet til reell stridsevne.


Jeg er dypt bekymret for Aps tilsynelatende sviktende evne og vilje til å ta et grunnleggende oppgjør med markedstenkningen i offentlig forvaltning.

Med markedsstyring av strømforsyningen og fokus på kortsiktig gevinstrealisering, har vi gitt avkall på norsk industris kanskje viktigste konkurransefortrinn, ren, stabil og billig energi. At boligsektoren er overlatt til det frie marked har ført til galopperende priser, slik at stadig flere blir avskåret fra å kunne eie egen bolig.


Jeg er dypt bekymret for Aps tilsynelatende sviktende evne og vilje til å ta et grunnleggende oppgjør med markedstenkningen i offentlig forvaltning. Partiet må forkaste foretaksmodellen i sykehussektoren og NPM som styringsverktøy i offentlig forvaltning. Essensielle behov som energi og bolig må unndras fra markedet, og omsetningen av disse nøkkelfaktorene må underlegges politisk kontroll.




Jacob Børresen (f. 1943) er pensjonert offiser med lang nasjonal og internasjonal erfaring. Han har bl.a vært militær stipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og var også militær sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst (Ap). Børresen har hatt en omfattende publikasjonsvirksomhet i norsk og internasjonal fagpresse om strategi og forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har i tillegg utgitt flere hefter og bøker Han er kommunestyremedlem i Horten for Ap.





Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page