top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Havneutbygging på Kongsgård/Vige kan få katastrofale konsekvenser for Topdalsfjorden


KOMMENTAR 19.11.20: Topdalsfjorden er en terskelfjord som allerede i dag har redusert vannkvalitet. En havneutbygging med utfylling av store steinmasser vil redusere vannutskiftningen ytterligere. Til nå har ingen rapporter vurdert dette.


Topdalsfjorden. Kilde: Google Earth

Av Knut Sand, publisert 19.11.20


Topdalsfjorden er en terskelfjord. Ca. 40 % av vannet som fylles inn i fjordsystemet ved flo sjø er oksygenrikt og friskt sjøvann. Men vannet som kommer fra Tovdalsvassdraget inneholder humus og forurensninger som belaster fjordsystemet, enten som ren forurensning, eller ved en forråtnelsesprosess der oksygen forbrukes. Oksygeninnholdet i fjordsystemet er i dag i perioder langt under det som kreves i en frisk fjord.


Eventuelle konsekvenser for vannkvaliteten i Topdalsfjorden, Ålefjærfjorden og Tovdalsvassdraget av en havneutvidelse i Kongsgård/Vige-området har ikke vært vurdert i en eneste rapport. Kristiansand havn og administrasjonen har i sine utredninger skrevet at «vannstrømmen ved Ringknuten er hovedsakelig utadgående» i fjorden. Uten å gå i detalj vil jeg hevde at denne påstanden er for enkel, og at en havneutbygging kan føre til et katastrofalt og irreversibelt ødelagt eller endret fjordsystem.


De smaleste partiene i innløpet til fjorden er ved Gleodden-Søm og ved Varodden-Søm. Når ny kaikant kommer, slik planen for utbyggingen forutsetter, vil avstanden Ringknuten-Søm snevres inn. Anslag for utfyllingen gir litt mer enn 30 % innsnevring ved vannflaten. Med skråfyllinger og motfyllinger kan man anta at strømningstverrsnittet i fjorden i gjennomsnitt reduseres med nærmere 40 %. Det vil uvegerlig føre til en betydelig reduksjon i volumet av tidevannsstrømmen.


Det er ikke så enkelt å fastslå nøyaktig hvor mye vannutskiftningen totalt vil reduseres, og hvor mye humus fra Tovdalsvassdraget som vil bli værende i fjordsystemet - med redusert nivå av oksygen som resultat. Det finnes foreløpig ingen analyser eller vurderinger av dette. En rapport ifra Havforskningsinstituttet konkluderer med at "skal forholdene i fjorden bedres, så må det skje med tiltak som bedrer vannutskiftningen". Å bygge ut i terskelen og snevre inn er et tiltak som går i stikk motsatt retning. Det må tas langt mer alvorlig enn hva som er blitt gjort til nå.


Administrasjonen, havna og kommunen nevner heller ikke at eventuelle forurensninger som når dypvannet i Topdalsfjorden/ Ålefjærfjorden vil ha en oppholdstid på 12 - 18 måneder før tidevann og vannstrøm bringer forurensingene ut i åpent hav. Det samme tallet for oppholdstid i Kristiansands byfjord er anslagsvis 1 - 2 uker. En eventuell forurensning i Topdalsfjorden vil derfor ha en betydelig større langtidsvirkning enn i byfjorden / Vesterhavna, hvor havna ligger i dag.


En havneutvikling i Kongsgård/Vige-området som medfører stor utfylling av masse for ny industrihavn uten en grundig konsekvensutredning for miljøet og vannkvaliteten i fjorden, er ansvarsløst. Det minner om alle de manglende miljøvurderingene vi hadde på 60-tallet. Havet var den gang stort og tålte alt. Vi vet i dag at det dessverre ikke er tilfelle. En fjord tåler mindre, og en terskelfjord enda mindre. Inntil vi vet hva miljøkonsekvensene for fjorden og områdene rundt vil bli, bør alle aktuelle havnealternativer holdes åpne.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page