top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Effektivitet og stordrift i Kristiansand Kommune - Del 2, Kommunens bemanning.

Synspunkt 06.11.2023: Innbyggerne i Nye Kristiansand ble før og under sammenslåingen lovet bedre og rimeligere tjenester som en konsekvens av angivelige stordriftsfordeler. Vi som vil ha Søgne kommune tilbake vil gjennom høsten og vinteren grave i hvordan Nye Kristiansand lever opp til disse lovnadene på en rekke områder. I denne del 2 ser vi nærmere på bemanningen i Nye Kristiansand.


Illustrasjon: Kommunale kostnader av T. Vestaas

Av Morten Mosberg, for styret i "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake", publisert 06.11.2023


Vi vet allerede at mens lederen av fellesnemda og daværende ordfører i Kristiansand ga inntrykk av at den nye kommunen ville avstedkomme stordriftsfordeler som skulle komme innbyggerne til gode gjennom bedre tjenester og avgiftslettelser så skjedde det motsatte. Innkrevingen av eiendomsskatt og kommunale avgifter økte kraftig etter sammenslåingen. Vi vet også at Kristiansand kommune ikke har hatt eller har noe mindre penger tilgjengelig enn andre kommuner, herunder Søgne og Songdalen, til å produsere tjenester med. Allikevel opplever innbyggerne i Søgne og Songdalen dårligere og mer sentraliserte tjenester til en langt høyere pris.


Den angivelige fordelen ved å være stor er med andre ord ikke bare innholdsløs, men i realiteten motsatt.

Antall årsverk i kommunen

I 2019 var det ifølge årsmeldingene til Kristiansand, Søgne og Songdalen 6933 årsverk til sammen i de tre gamle kommunene. Allerede året etter hadde dette steget til 7062 i den nye kommunen. Hvor mange årsverk det nøyaktig er i Nye Kristiansand i 2023 er vi usikre på. Og vi er ikke alene om det. Administrasjonsavdelingen opererer med 7354, mens iflg. lønnsavdelingen er det 7700 årsverk og iflg Agenda Kaupang AS er det 8093 årsverk i kommunen. Uansett hvem sitt tall man legger til grunn har antall årsverk økt betydelig mer enn befolkningsveksten tilsier.


Et annet forhold som er verdt å få med seg på dette området er at gamle Kristiansand også hadde flere kommunalt ansatte pr. innbygger enn Søgne i årene før sammenslåingen. Den angivelige fordelen ved å være stor er med andre ord ikke bare innholdsløs, men i realiteten motsatt. Vi snakker stordriftsulemper. Videre så er antall ansatte pr. innbygger i Nye Kristiansand høyere enn det var i noen av de gamle kommunene. Flere ansatte, men allikevel mer sentraliserte og til dels dårligere tjenester. Hvordan går det an? Var det dette innbyggerne ble forespeilet? Minner i denne sammenheng leseren om at i årene før sammenslåingen så scoret Søgne minst like bra på kommunebarometeret som storebror Kristiansand, men med færre årsverk pr. innbygger, mens Nye Kristiansand faller markant på kommunerangeringene med langt flere årsverk pr. innbygger. Hvor har «fordelene» egentlig blitt av? Noe av svaret kan ligge i neste avsnitt.


Fakta er at Nye Kristiansand bruker mer penger på administrasjon enn de tre gamle kommunene til sammen!

Stillingskategorier i kommunen

Vi må også se på hva slags stillingskategorier som øker mest i Nye Kristiansand. Med utgangspunkt i dokumentasjon som Nye Kristiansand sendte til Statsforvalteren i Agder i forbindelse med utredningen ser vi at antall stillinger med administrative benevnelse stiger nesten dobbelt så raskt som økningen i de tjenesteytende stillingene. Vår gjennomgang av stillingskategorier viser at det ble 395 flere tjenesteytende stillinger i kommunen samtidig som administrative stillinger økte med 78. I samme tidsrom har kommunen selv innrapportert til SSB at den har kuttet utgifter til administrasjon med 148 millioner. Sjefredaktør i Avisen KRS, Gunnar Stavrum, slo med henvisning til disse SSB-tallene den 29. august fast at Nye Kristoansand sparer innbyggerne for store beløp til administrasjon og styring. Dette har Vi som vil ha Søgne kommune tilbake allerede tilbakevist,. Nylig har også Agenda Kaupang dokumentert det samme. Ut av Agenda Kaupangs rapport ser vi hvordan kommunen over de siste par årene har flyttet administrative kostnader ut i tjenesteområdene.Kommunen har tilsynelatende bare flyttet på kostnaden for totalt 129 administrative stillinger. Ingenting er effektivisert eller endret annet enn på papiret, vi snakker kun regnskapsmessige justeringer. Fakta er at Nye Kristiansand bruker mer penger på administrasjon enn de tre gamle kommunene til sammen! Det er jammen ikke verst for en storkommune der et av hovedargumentene bak opprettelsen var mer effektivitet og stordriftsfordeler som et svar på fremtidens utfordringer.


Agenda Kaupang skriver videre om utgifter til administrasjon: «Det er lite samvariasjon mellom ressursbruk og kommunestørrelse …», og «… kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet.» Søgne og Songdalen var ikke små kommuner. De vil bli hhv. landets 95 og 145 største kommuner, og begge få en bedre økonomi som egne kommuner enn bydeler i Kristiansand.


Stay tuned!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page