top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Å Energi – en annen historie?

Kronikk 27.11.2023: Konsernledelsen formidler et meget positivt bilde av status i det fusjonerte selskapet. En nærmere gjennomgang av siste kvartalsrapport gir en mer nyansert versjon av situasjonen for konsernet. Her følger første del.


Illustrasjon: Kraftproduksjonen er juvelen i Å Energi og Konge over vår hverdag, av T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 27.11.2023


Å Energi har lagt fram sin kvartalsrapport for 3. kvartal 2023. Det er to måter å lese den på.


Den offisielle er at alt går på skinner, resultatet er det beste noensinne, og den store stygge ulven er Staten som forsyner seg grovt av dette.


Men går vi litt dypere inn i rapporten, er virkeligheten en annen. Det er flere årsaker til dette;

  • Årets resultat omfatter også Glitre Energi, mens sammenligningstallene fra fjoråret bare omfatter «gamle» Agder Energi. Det er egnet til å gi et skjevt og for positivt bilde av utviklingen, og bidrar ikke til en objektiv beskrivelse av konsernets situasjon.

  • Kraftproduksjonen ga et dårligere resultat enn det burde. Hvorfor?

  • Det går faretruende mer midler ut av konsernet enn det som kommer inn, og likviditeten er på et svært lavt nivå. Konsernets utgifter er altså langt større enn inntektene.

  • Engasjementet i batterifabrikken Morrows er meget kapitalkrevende, og har blitt en tikkende bombe som løper til juni 2024.

  • I tillegg er konsernet med en ny investering blitt største aksjonær i et annet selskap, Otovo ASA. Det er også er et risikoprosjekt, men det skjedde først i 4.kvartal.


Det forteller at konsernets fortjeneste på kraftproduksjonen i 2023 er lav. Til tross for høye kraftpriser.

Sammenligningstall

I kvartalsrapporten blir det hevdet at årets resultat ved utgangen av september er det beste noensinne. Det er for så vidt riktig, fordi det er det første og eneste året Glitreselskapene er med.


Glitre selskapene ble fusjonert inn med virkning fra 1.desember 2022.


Ved fusjonen ble Glitreselskapene vurdert å ha en verdi på 37 % av det nye konsernet, og tidligere Agder Energi 63 %. Man kan jo derfor kanskje anta at 37 % av årets resultat kommer fra Glitreselskapene, og det resterende fra AE. I så fall ville tallet for AE utgjort omtrent det samme som året før, på tross av at kraftproduksjonen i 2023 er skyhøy, i motsetning til året 2022. Da den var langt lavere. Det forteller at konsernets fortjeneste på kraftproduksjonen i 2023 er lav. Til tross for høye kraftpriser.


Kraftproduksjon

Kraftproduksjonen er juvelen i konsernet. Om denne sier kvartalsrapporten følgende:

Pr 3. kvartal har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde salgsprisene har vært vesentlig lavere enn spotprisene. I tillegg har erstatningskraft og konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser påvirket oppnådde priser negativt.


Den siste setningen gjelder ikke årets 2023 spesielt, og man betaler heller ikke grunnrenteskatt på konsesjonskraft og erstatningskraft.


Det man egentlig sier er at man har tapt store beløp på inngåtte kraftkontrakter og derfor ikke oppnår det resultatet spotprisene burde tilsi. Det reiser samtidig spørsmål om hvor lenge slike kontrakter vil påvirke resultatene framover. Dette er ikke overraskende. I en analyse publisert 4. november 2022 i Argument Agder redegjør jeg nærmere for virkningen av sikringskontraktene.


Jo, litt forenklet sagt er det investert mer, og betalt ut mer i utbytte, enn inntjening etter skatt i perioden gir rom for.

Kontantstrøm i konsernet – investerings og utbytteevne

Konsernet hadde 1.januar 2023 4,4 milliarder i banken. Pr 30.09.2023 utgjør beløpet 0,6 milliarder.

Så hva har skjedd? Jo, litt forenklet sagt er det investert mer, og betalt ut mer i utbytte, enn inntjening etter skatt i perioden gir rom for. I lengden kan ikke det fortsette; da må man ta opp nye lån for å betale utbytte til eierne. Men det illustrerer også at selskapets evne til å investere og samtidig betale ut utbytte er begrenset.


Eiernes ansvar

For eierne bør varselsklokkene nå ringe. I et børsnotert selskap ville aksjekursene normalt begynt å falle. Men Å Energi er ikke et børsnotert selskap. Det er i sin helhet i offentlig eie, og det er en overordnet målsetting at det også skal fortsette slik. Eierne, som er stat og en rekke kommuner på Sør-Østlandet, har et ansvar for å gi klare føringer for konsernets videre strategi. Det krever et aktivt eierskap hvor eierne setter mål som konsernets styre og administrative ledelse forholder seg til.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumenatagder.no


Comentários


bottom of page