• Argument

Havn, vei og jernbane sett i sammenheng - flytt fergehavna til Kongsgård


KRONIKK 9.11.20: Hvis fergehavna flyttes til Kongsgård og utbyggingen av Gartnerløkka reduseres til et minimum, kan container-havna forbli i sentrum / KMV. Den vil da fortsatt kunne være knyttet til jernbanespor. Og biltrafikken fra ferga kan gå rett ut på E18 / Ytre Ringvei, når den er ferdig.


Kristiansand havn, sett fra Duekniben. Foto: Argument Agder

Av bystyrerepresentant Svein-Harald Mosvold Knutsen, for Folkelistas Uavhengige,

og vararepresentanter Svein Mykland, Jørgen Pettersen, Bernt Erik Olsen, Aina Å. Tofteland, Jostein Senumstad, Åse Gunn M. Hogga. Publisert 9.11.20

Har administrasjonen i Kristiansand kommune eierskap til de beste svar og løsninger på alt?

Slik kan det se ut i noen saker, som for eksempel i bestillingene av rapportene om KMV sin egnethet som containerhavn. Her sto ønsket svar i bestillingene til rapportene!

Svaret var altså gitt på forhånd. Selvsagt blir det altfor dyrt når man baserer rapportene på skisser til en ikke påbegynt og omstridt gigantisk ombygging av Gartnerløkka. Denne vil nemlig båndlegge store deler av dagens havneområde.

Hvorfor sees ikke slike store saker i sammenheng?

Stykkevis og delt prosjektering legger effektive sperrer for andre alternative og muligens bedre løsninger. Vi mener bystyret og administrasjonen er forpliktet til å planlegge slik at alle muligheter i forkant blir vurdert på en seriøs måte. Det vil utvilsomt være til beste for brukere, naboer, innbyggere, miljøet og den økonomiske bærekraften i prosjektene. I Kongsgård/Vige er det over flere tiår tenkt investert over 4,5 milliarder til å bygge opp et nytt industriområde med kaifront og ei gigantisk containerhavn. Vi tviler på at dette noen gang vil kunne bli økonomisk bærekraftig.

Er det, sett fra et miljøperspektiv, riktig bruk av et område omkranset av boliger og friområder? Kan vi stole på vår ordfører når han sier i Fvn at selv om bare containerhavna blir flyttet til Kongsgård, så vil det ikke være plass til industrivirksomhet i Topdalsfjorden?

På Gartnerløkka er det fortsatt mange uløste spørsmål som størrelse, pris på prosjektet, avtaler på utkjøp av areal og eiendommer i havna, Cirkle-K bensinstasjoner med mer. Uansett vil det etter vår mening ikke være forsvarlig med flere milliarder i kostnader når Ytre Ringvei endelig ser ut til å komme i gang. Store utfordringer med trafikkavviklingen for ferjetrafikken i byggeperioden fryktes også av havna selv. Snakker vi her om et økonomisk bærekraftig prosjekt?

Ønsker man at disse byutviklings-kostnadene, som for eksempel infrastruktur under bakken, jernbanetunnel til Glencore, nye jernbanespor etc, skal bli betalt i all hovedsak av bilistene, eller er det en felles samfunnsoppgave, som skal betales av alle?

Forslag til løsning

Målet om god næringsutvikling tilsier forutsigbarhet. Det kan vi raskt oppnå ved å gjøre følgende:

 • Frigjøre plass i havna ved å redusere utbyggingen av Gartnerløkka til et minimum

 • Droppe planene om industriområde i Kongsgårdbukta

 • Flytt så ferjehavna over til ferdig utbygd havn i Kongsgård slik at biltrafikken til og fra den kan føres rett ut på E18/E39 og Ytre Ringvei når den står ferdig

 • Bygge om og sikre dagens ferjehavn til containerhavn med jernbanespor uten store utfyllinger

 • Ta i bruk «dryport» på logistikk knutepunktet Langemyr

 • Flytt deretter containerhavna til KMV, og selg så Lagmannsholmen til byutvikling

Hva ønskes oppnådd

 • Forutsigbarhet for næringslivet og en eventuell etablering av batterifabrikk

 • Samfunnet og bilistene spares for milliarder, men vil likevel få en betydelig oppgradert infrastruktur

 • Bomiljøer spares i størst mulig grad

 • Det marine miljø spares i størst mulig grad

 • Jernbane knyttes til sjø/kai og internasjonale avtaler oppfylles

 • Containerhavn med jernbanetilknytning vil fjerne mye tungtransport fra veinettet og åpner opp for muligheter for økende mottak av gods fra sjø til bane videre ut i landet

Vi utfordrer Sp, Mdg, Rødt, SV, Folkelista, Uavhengige, Pp, Frp, Pdk og Demokratene til å ta samfunnsansvar ved å bli med på å tenke både økonomisk og helhetlig og se sakene i sammenheng. De såkalte «solide» partiene Høyre, Krf og Ap er selvsagt også velkommen til å delta.

Vi lovte våre velgere å føre en ansvarlig politikk, og vi står ved våre valgløfter.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

 • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand